วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

หญ้าแฝก
หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แตกเป็นกอแน่นตั้งตรง มีรากฝอยที่ยาว แข็งแรง ยึดดินไว้แน่น รากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงไปในดินแนวดิ่งได้ถึง 3 เมตร แนวกว้าง 0.5 เมตร จึงไม่รบกวนรากพืชอื่นๆที่อยู่ข้างๆ รากหญ้าแฝกเหมือนกำแพงใต้ดินหรือกำแพงธรรมชาติ ซึ้งจะทำการเกาะยึดดิน สงวนน้ำในดิน กรองและดูธาตุอาหาร สารเคมีในดิน ลดมลพิษให้กับสภาพแวดล้อม ส่วนพื้นที่หญ้าแฝกที่ปลูกกันเป็นแถวตามพื้นที่ลาดชั่นและไหล่ถนน จะเหมือนรั่วช่วยเก็บกักตระกอนดินกรองเศษซากพืชและปล่อยให้น้ำส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้ จะช่วยลดการชะล้างพังงทะลายของดิน การไหลบ่าหน้าดินของน้ำเป็นอย่างดี
ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก
              1. หญ้าแฝกขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อได้ทั้งปี เมล็ดงอกไม่มากจึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช
               2. หญ้าแฝกปรับตัวกับสภาพต่างได้ดี ทนต่อโรคพืชทั่วไป
               3. หญ้าแฝกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ง่าย ใช้ทุนน้อย
พื้นที่ที่สามารถปลูกหญ้าแฝกได้คือ
                1.  พื้นที่ลาดชั่น สภาพพื้นที่มีความลาดชัน ไม่ใช่เป็นป่าต้นน้ำ เป็นพื้นที่มีการทำเกษตรหรือมีการตัดไม้ทำลายป่า เช่นพื้นที่เกษตรที่สูง ไร่เลื่อนลอย ควรนำหญ้าแฝกไปปลูกตามแนวข้าง แนวลาดชันของพื้นที่ หรือปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลมแหงน เพื่อลดความรุนแรงในการชะล้างพังทะลายของดิน หญ้าแฝกจะทำหน้าที่ได้ดี ถ้ามีการปลูกให้มีจำนวนแนวแถวที่เหมาะสมตามความลาดเทของพื้นที่
                 2.  พื้นที่ราบ ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ราบเพื่อการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน เพื่อให้ดินชุ่มชื่น รักษาน้ำในดินที่ได้จากน้ำฝน และพื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุและหมุนเวียนธาตุอาหารในดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบนเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูก
                  3. พื้นที่วิกฤตต่างๆ การปลูกหญ้าแฝกที่มีพื้นที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลายได้แก่ ขอบสระ หรือบ่อน้ำที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน รอยติดผิวน้ำที่อยู่เหนือเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำ พื้นที่ภูเขา แนวร่องน้ำต่างๆ
การเตรียมพื้นที่และการวางแนวปลูกหญ้าแฝก
การเตรียมพื้นที่และการวางแนวปลูกหญ้าแฝก ต้องสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่เช่น การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ จำเป็นที่จะต้องวางแนวที่ถูกต้อง หลังจากวางแถวแล้วควรมาการปรับแนวปลูกให้เป็นแนวโค้งไม่ควรหักมุมจนเกินไป เพื่อสะดวกในการไถเตรียมดินและการปลูก รวมทั้งลดแรงประทะน้ำไหลบ่าหน้าดินการเตรียมดินควรขุดหลุมแนวร่องปลูกลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ย่อยดินให้ละเอียดจากนั้นปลูกได้เลยจ้า
การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
หญ้าแฝกที่เตรียมขยายพันธุ์ ปกติจะชำใส่ถุงเป็นเวลา 45 วัน โดยปลูกชิดติดกันเป็นแถวตามที่เตรียมไว้ ก่อนปลูกต้องดึงถุงออก วางหญ้าแฝกตามรองกลบดินให้แน่น การเตรียมหญ้าแฝกที่ขุดมาจากกอใหม่ๆ เพื่อนำไปปลูก มีวิธีคือ ขุดหญ้าแฝกทั้งกอขึ้นมาตัดราก ให้เหลือความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร จากนั้นแยกหน่อแล้วมัดรวมกัน นำไปแช่น้ำประมาณ 5-8 วัน จะเห็นรากที่แตกออกมาใหม่จากนั้นนำไปปลูกเลยครับ
การปลูกหญ้าแฝก
เตรียมดินใส่ปุ๋ยหหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีเสร็จแล้ว นำกล้าหญ้าแฝกอายุประมาณ 45 วัน ไปปลูกเรียงให้ชิดติดกันตลอดแนว ห่างกันประมาณ 5 เซนติเมตร แต่ถ้าหญ้าแฝกแบบเปลือยแรกให้ใช้ปลูกหลุมละ 2-3 หน่อ โดยใช้ระยะห่างไม่เกิน 5 เซนติเมตร
ฤดูการที่หมาะปลูกหญ้าแฝก
ฤดูที่เหมาะปลูกหญ้าแฝกคือช่วงหน้าฝน ควรปลุกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่ถ้ามีน้ำรดในการปลูกหญ้าแฝกก็ปลูกได้เช่นกัน หญ้าแฝกจะชิดติดกัน ตั้งตัวเป็นแนวป้องกันได้ดีใช้เวลาประมาณ 3 เดือน
การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
                1.  เมื่อปลูกหญ้าแฝกเดือนแรก ถ้ามีหญ้าแฝกตามแนวแถวตาย ควรปลูกทดแทนต้นที่ตายโดยเร็ว ตรวจแนวหย้าแฝกอยู่เสมอ
                2. ควรตัดหญ้าแฝกที่ปลูกแล้ว 60 วันต่อครั้ง หรือเห็นว่าหญ้าแฝกออกดอกย่างปล้องในหน้าแล้ง เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกแตกหน่อเป็นกอประสานใหญ่ขึ้น 
                3.  การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชัน ให้ตัดใบไปคลุมโดลนหญ้าแฝก หรือก็นำไปคลุมโคลนต้นไม้เพื่อให้มีความชุ่มชื่น
                 4. การปลูกหญ้าแฝกในดินเสื่อมโทรม ควรใส่ปุ่ยคอก ปุ๋ยหมึกลงก้นหลุม  เมื่อหญ้าแฝกตั้งตัวได้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีเล็กน้อย โรยไปตามแนวหญ้าแฝก ถ้าเป็นแนวลาดชันให้ใส่เหนือแนวหญ้าแฝกเล็กน้อย
                 5. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวหรือวงกลม ควรห่างจากพืชผล 2 เมตร

เนื่องจากหญ้าแฝกช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ จึงเป็นอย่างหนึ่งวิธีที่เกษตรกรจะนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  
กรมพัฒนาที่ดิน   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น